niedziela 26 kwietnia 2015
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   Zapytania ofertowe
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wglądy
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. P.z.p. ( Dz. U. z  2004 r., Nr. 19, poz 177 ze zm.)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 77   00-844 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości nieprzekraczającej równowartości 60 tys. euro.

na usługę: wykonania etykiet samoprzylepnych z kodami kreskowymi, na potrzeby OKE w 2007 roku Ilość ok. 1 500 000 szt.- druk spersonalizowany na rolce.

Kod CPV – 22866100-9.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej OKE :http://www.oke.waw.pl

lub otrzymać – bezpłatnie - w siedzibie Zamawiającego pok. 306 w godz. 8.15-16.15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Termin realizacji zamówienia ustala się na trzy tygodnie od dnia popisania umowy

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

·        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

·        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 p.z.p.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100 %.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 325.

Termin składania ofert upływa z dniem 30.01.2007 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30.01.2007 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój 306.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Osobą uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Włodzimierz Kobus   tel. 0 22    457 03 20.Ogłoszenie o zawarciu umowy

Warszawa, dnia   8.02.2007 r.
 
 
 

 
informuję, że w dniu 8.02.2007 r.,w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: wykonania etykiet samoprzylepnych z kodem kreskowym.

 Zamawiający zawarł umowę z firmą :

 
ARDPOL Wilk &Porębski S.J.

04-305 Warszawa
ul. Żółkiewskiego 44
 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Oferta spełnia wymogi ustawowe i określone w siwz., oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru – cena 100%