sobota 25 kwietnia 2015
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
   Procedury
   Sprawozdanie
   Informatory
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2002-2010
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wglądy
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku

Sprawdzian dla uczniów bez dysfunkcji, uczniów z dysleksją, uczniów słabo widzących i uczniów niewidomych
Opis zestawu zadań pt. „Przed telewizorem” (A1, A4, A5, A6)

Zestaw zadań pt. „Przed telewizorem” jest testem tematycznym, przeznaczonym do sprawdzenia u uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej stopnia opanowania umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych.
Test ten w dniu 8 kwietnia 2003 r. rozwiązywali uczniowie bez dysfunkcji i uczniowie z dysleksją (test S-A1-032), słabo widzący (testy S-A4-032 i S-A5-032 drukowane powiększoną czcionką) i niewidomi (test S-A6-032 w brajlu).
Na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 60 minut. Na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej czas ten mógł zostać wydłużony o 30 minut. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń otrzymywał 40 punktów.


Test sprawdza pięć kluczowych umiejętności:
-czytanie,
-pisanie,
-rozumowanie,
-korzystanie z informacji,
-wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Udział punktów do uzyskania za każdą z tych umiejętności przedstawia tabela:

Umiejętność
Liczba punktów
Waga
Numery zadań arkuszy:
S-A1-032,
S-A4-032, S-A5-032, S-A6-032
Czytanie
10
25%
1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Pisanie
12
30%
21, 24, 25
Rozumowanie
8
20%
2, 5, 19, 22, 23, 24
Korzystanie z informacji
2
5%
6, 16
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
8
20%
7, 8, 17, 18, 20, 22, 24

W zakresie czytania sprawdzono umiejętności:
-odczytywania tekstu popularnonaukowego,
-odczytywania tekstu literackiego.
W zakresie pisania sprawdzono umiejętności:
-redagowania listu,
-formułowania odpowiedzi na zadane pytanie,
-przedstawiania na diagramie danych z tabeli*.
W zakresie rozumowania sprawdzono umiejętności:
-rozpoznawania prostokąta w podanej skali,
-argumentowania,
-umieszczania dat w przedziałach czasowych,
-porównywania czasu trwania zdarzeń,
-ustalenia sposobu rozwiązywania zadania związanego z obliczeniami pieniężnymi.
W zakresie korzystania z informacji sprawdzono umiejętności:
-porządkowania alfabetycznego wyrazów,
-dokonywania wyboru z oferty mediów.
W zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce sprawdzono umiejętności:
-rozwiązywania problemów praktycznych z wykorzystywaniem obliczeń dotyczących: czasu, pieniędzy,
-rozwiązywania problemów praktycznych z wykorzystywaniem obliczeń procentowych,
-rozwiązywania problemów praktycznych z wykorzystywaniem własności figur,
-stosowania zasad zdrowego stylu życia,
-użytkowania urządzeń technicznych zgodnie z instrukcją obsługi.
*W przypadku uczniów niewidomych sprawdzono umiejętność formułowania wypowiedzi ze świadomością celu (intencji).

Zastosowany w teście motyw przewodni porządkuje układ zadań (uczeń, wykonując kolejne zadania, poznaje historię telewizji) i nadaje całości zestawu praktyczny wymiar.

Kartoteka zestawu zadań pt. „Przed telewizorem” (A1, A4, A5, A6)

Nr zad.
Badana czynność ucznia
Uczeń:
Liczba punktów
Nr standardu
Typ zadania
1.
tytułuje tekst popularnonaukowy (uogólnia)
1
1.1
WW
2.
umieszcza datę w przedziale czasowym
1
3.1
WW
3.
odczytuje dane z tekstu popularnonaukowego
1
1.4
WW
4.
odczytuje informację z tekstu popularnonaukowego
1
1.1
WW
5.
rozpoznaje prostokąt przedstawiony w podanej skali
1
3.6
WW
6.
porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej
1
4.1
WW
7.
wyjaśnia na podstawie instrukcji zasady użytkowania telewizora
1
5.7
WW
8.
wykorzystuje w sytuacji praktycznej własności figur geometrycznych
1
5.5
WW
9.
określa odbiorcę wiersza
1
1.2
WW
10.
rozumie sens przenośni
1
1.1
WW
11.
rozumie główną myśl wiersza
1
1.1
WW
12.
odczytuje pouczenie z wiersza
1
1.1
WW
13.
odróżnia język potoczny od języka poetyckiego
1
1.1
WW
14.
rozpoznaje intencję osoby mówiącej w wierszu
1
1.1
WW
15.
wskazuje porównanie
1
1.2
WW
16.
wybiera program telewizyjny, kierując się wskazanym kryterium
1
4.2
WW
17.
wykonuje obliczenia procentowe
1
5.5
WW
18.
oblicza długość przedziału czasowego, mając podaną jego część
1
5.5
WW
19.
porównuje czas trwania zdarzeń
1
3.6
WW
20.
wykonuje obliczenia dotyczące czasu
1
5.3
WW
21.
przedstawia za pomocą diagramu dane zapisane w tabeli 1
2
2.4
KO
22.
I. ustala sposób wyznaczenia reszty w zadaniu dotyczącym obliczeń pieniężnych
1
3.8
RO
II. ustala sposób wyznaczenia, ile razy jedna liczba mieści się w drugiej
1
III. wykonuje obliczenia pieniężne (wyznacza resztę)
1
5.3
IV. wykonuje obliczenia prowadzące do wyznaczenia, ile razy jedna liczba mieści się w drugiej
1
V. podaje odpowiedź z uwzględnieniem otrzymanego wyniku
1
3.9
23.
analizuje wynik obliczeń procentowych i ocenia jego sensowność
1
3.9
KO
24.
I. stosuje formę listu
1
2.1
RO
II. pisze na temat
1
III. używa argumentów
1
3.4
IV. rozumie zasady zdrowego trybu życia
1
5.8
V. tworzy spójny tekst (wypowiedź nie jest chaotyczna)
1
2.3
VI. celowo stosuje środki językowe
1
VII. przestrzega norm językowych
1
VIII. przestrzega norm ortograficznych 2
1
IX. przestrzega norm interpunkcyjnych 3
1
X. pisze starannie
1
2.5
25.
I. formułuje odpowiedź na zadane pytanie
1
2.2
KO
II. przestrzega norm językowych
1
2.3

1 W arkuszu S-A6-032 –formułuje wypowiedź ze świadomością celu (intencji) – grzecznie odmawia
 2 Uczeń z dysleksją: tworzy tekst komunikatywny (mimo błędów językowych)
 3 Uczeń z dysleksją: tworzy wypowiedź logicznie uporządkowaną
 
Sprawdzian dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących
Opis zestawu zadań pt. „Przed telewizorem” (A7)

Zestaw zadań pt. „Przed telewizorem” jest testem tematycznym, przeznaczonym do sprawdzenia u uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej stopnia opanowania umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych.
Test ten w dniu 8 kwietnia 2003 r. rozwiązywali uczniowie słabo słyszący i niesłyszący. Mimo że dotyczył tego samego tematu, co test dla uczniów bez dysfunkcji, to różnił się treścią i poziomem trudności zadań.
Na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 60 minut. Na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej czas ten mógł zostać wydłużony o 30 minut. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń otrzymywał 40 punktów.

Test sprawdza pięć kluczowych umiejętności:
-czytanie,
-pisanie,
-rozumowanie,
-korzystanie z informacji,
-wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Udział punktów do uzyskania za każdą z tych umiejętności przedstawia tabela:
 

Umiejętność
Liczba punktów
Waga
Numery zadań arkusza
 S-A7-02-03
Czytanie
10
25%
1, 3, 4, 10, 12, 13,
 14, 15, 16, 19
Pisanie
12
30%
21, 22, 23, 25, 26
Rozumowanie
8
20%
2, 5, 6, 11, 22, 23, 24
Korzystanie z informacji
2
5%
8, 17
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
8
20%
7, 9, 18, 20, 22, 23, 24

W zakresie czytania sprawdzono umiejętności:
-odczytywania tekstu popularnonaukowego,
-odczytywania tekstu literackiego,
-odczytywanie danych z tabeli.

W zakresie pisania sprawdzono umiejętności:
-formułowania odpowiedzi na zadane pytanie,
-przedstawiania na diagramie danych z tabeli.

W zakresie rozumowania sprawdzono umiejętności:
-rozpoznawania figur geometrycznych,
-argumentowania,
-umieszczania dat w przedziałach czasowych,
-ustalenia sposobu rozwiązywania zadania związanego z obliczeniami pieniężnymi.

W zakresie korzystania z informacji sprawdzono umiejętności:
-porządkowania alfabetycznego wyrazów,
-dokonywania wyboru z oferty mediów.

W zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce sprawdzono umiejętności:
-rozwiązywania problemów praktycznych z wykorzystywaniem obliczeń dotyczących czasu i pieniędzy,
-stosowania zasad zdrowego trybu życia,
-rozwiązywania problemów praktycznych z wykorzystywaniem własności figur,
-użytkowania urządzeń technicznych zgodnie z instrukcją obsługi.

Zastosowany w teście motyw przewodni porządkuje układ zadań (uczeń, wykonując kolejne zadania, poznaje historię telewizji) i nadaje całości zestawu praktyczny wymiar.

Kartoteka zestawu zadań pt. „Przed telewizorem” (A7)
 
Nr zad.
Badana czynność ucznia
Uczeń:
Liczba punktów
Nr standardu
Typ zadania
1.
tytułuje tekst popularnonaukowy (uogólnia)
1
1.1
WW
2.
umieszcza datę w przedziale czasowym
1
3.1
WW
3.
odczytuje dane z tekstu popularnonaukowego
1
1.4
WW
4.
odczytuje informację z tekstu popularnonaukowego
1
1.1
WW
5.
rozpoznaje prostokąt
1
3.6
WW
6.
rozpoznaje prostokąt przedstawiony w podanej skali
1
3.6
WW
7.
wykorzystuje w sytuacji praktycznej własności figur geometrycznych
1
5.5
WW
8.
porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej korzystając z alfabetu
1
4.1
WW
9.
wyjaśnia na podstawie instrukcji zasady użytkowania telewizora
1
5.7
WW
10.
określa osobę narratora
1
1.2
WW
11.
określa porę roku
1
3.1
WW
12.
odczytuje tekst narracyjny
1
1.1
WW
13.
odczytuje tekst narracyjny
1
1.1
WW
14.
odczytuje tekst narracyjny
1
1.1
WW
15.
wskazuje porównanie
1
1.2
WW
16.
określa postawę bohatera
1
1.1
WW
17.
wybiera program telewizyjny, kierując się wskazanym kryterium
1
4.2
WW
18.
wykonuje obliczenia dotyczące czasu
1
5.3
WW
19.
odczytuje dane z tabeli
1
1.4
WW
20.
wykonuje obliczenia dotyczące czasu
1
5.3
WW
21.
I. przedstawia za pomocą diagramu dane zapisane w tabeli
2
2.4
KO
22.
I. ustala sposób obliczenia wydanej kwoty
1
 3.8
RO
 
II. wykonuje poprawne obliczenia
1
5.3
 
 
III. formułuje odpowiedź pełnym zdaniem
1
2.2
 
23.
I. ustala sposób obliczenia reszty i liczby kupionych kaset
2
3.8
RO
 
II. wykonuje poprawne obliczenia
2
5.3
 
 
III. formułuje odpowiedź pełnym zdaniem
1
2.2
 
24.
I. wyraża własną opinię i próbuje ją uzasadnić
1
3.4
KO
 
II. rozumie zasady zdrowego trybu życia
1
5.8
 
25.
I. wpisuje w tekst z lukami właściwe wyrazy
3
2.3
L/D
26.
I. pisze na temat
2
2.1
RO
 
II. pisze tekst odpowiedniej długości (co najmniej 3 linie)
1
2.3
 
 
III. pisze komunikatywnie
1
2.3
 
 
IV. pisze czytelnie
1
2.5
 
Sprawdzian dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim
Opis zestawu zadań pt. „Popołudnie Kasi” (A8)

Zestaw zadań pt. „Popołudnie Kasi” jest testem tematycznym, przeznaczonym do sprawdzenia u uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej stopnia opanowania umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych.
Test ten w dniu 8 kwietnia 2003 r. rozwiązywali uczniowie z trudnościami w uczeniu się.
Na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 60 minut. Na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej czas ten mógł zostać wydłużony o 30 minut. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń otrzymywał 40 punktów.

Test sprawdza pięć kluczowych umiejętności:
-czytanie,
-pisanie,
-rozumowanie,
-korzystanie z informacji,
-wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Udział punktów do uzyskania za każdą z tych umiejętności przedstawia tabela:
 
Umiejętność
Liczba punktów
Waga
Numery zadań arkusza
S-A8-032
Czytanie
9
22,5%
1, 2, 6, 7, 10
Pisanie
8
20,0%
9
Rozumowanie
9
22,5%
3, 4, 5, 11, 16, 17, 18, 19
Korzystanie z informacji
2
5,0%
14, 21
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
12
30,0%
8, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20
W zakresie czytania sprawdzono umiejętności odczytywania:
-prostej notatki,
-danych z planu (graficznego),
-prostego tekstu poetyckiego,
-danych z tabeli.
W zakresie pisania sprawdzono umiejętność formułowania wypowiedzi w formie opowiadania.

W zakresie rozumowania sprawdzono umiejętności:
-określania czasu,
-rozpoznawania figur geometrycznych,
-opisywania za pomocą rysunku informacji przedstawionej w zadaniu,
-ustalania sposobu rozwiązywania zadania związanego z obliczeniami dotyczącymi długości, objętości i pieniędzy,
-dostrzegania wpływu osiągnięć technicznych na życie człowieka,
-porządkowania wydarzeń w kolejności chronologicznej.
W zakresie korzystania z informacji sprawdzono umiejętności:
-dokonywania wyboru z oferty mediów,
-wskazywania źródła informacji.

W zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce sprawdzono umiejętności:
-stosowania zasad bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia,
-rozwiązywania problemów praktycznych z wykorzystywaniem obliczeń dotyczących długości, objętości i pieniędzy,
-stosowania zasad użytkowania urządzeń technicznych.
Zastosowany w teście motyw przewodni porządkuje układ zadań i nadaje całości zestawu praktyczny wymiar.