poniedziałek 27 kwietnia 2015
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wglądy
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 18 lutego 1999 r.

w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego

Na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1

Tworzy się okręgowe komisje egzaminacyjne z siedzibami w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Łomży, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, zwane dalej "Komisjami".

§ 2

Zasięg terytorialny działania Komisji obejmuje:

  1. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: województwo kujawsko-pomorskie i pomorskie.
  2. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Katowicach: województwo śląskie.
  3. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie: województwo lubelskie, małopolskie i podkarpackie.
  4. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi: województwo łódzkie i świętokrzyskie.
  5. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży: województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie.
  6. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu: województwa lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.
  7. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie: województwo mazowieckie.
  8. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu: województwo dolnośląskie i opolskie.

§ 3

Organizację Komisji określa statut nadany przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 4

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


 

  Minister Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Mirosław Handke