Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Data opublikowania: 2015-07-10 10:53:05

Szczegółowe informacje o organizacji poprawkowego egzaminu maturalnego w 2015.

 

Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy tylko tych zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju/czerwcu br., nie zdali jednego przedmiotu obowiązkowego i zostali zgłoszeni przez dyrektora szkoły w terminie do 10 lipca 2015 roku. Wszystkie egzaminy – ustne i pisemne są przeprowadzane w szkole macierzystej wg obowiązujących procedur egzaminacyjnych.

 

 

Egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych należy  zorganizować  

w terminie 24-28 sierpnia 2015 roku.

 

Wyniki tych egzaminów – odpowiednie protokoły indywidualne należy przesłać niezwłocznie do OKE 

- faksem (22 457 03 12).  Protokoły zbiorcze i listy wyników indywidulanych prosimy przesłać  listownie.

           

 

Egzaminy pisemne ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych odbywają się

25 sierpnia 2015 roku od godziny 9.00

 

 

Centralna dystrybucja materiałów egzaminacyjnych zostanie przeprowadzona

25 sierpnia 2015 r. w godzinach 5.00-7.30

wraz z płytami CD z zestawami na egzamin ustny z języka polskiego wg nowej formuły.  

 

 

Redystrybucję zorganizujemy  25 sierpnia 2015 r. w godzinach 14.00-19.00.

 

            Egzaminy przeprowadzane są bez naklejek z identyfikatorem szkoły i peselem zdającego, czyli prace egzaminacyjne należy zakodować ręcznie. Zdający różne przedmioty, oprócz języka obcego, mogą przystąpić do egzaminu w jednej sali.

 

             Materiały egzaminacyjne z danej szkoły należy zapakować w jedną paczkę, a w niej:

- bezpieczne koperty z arkuszami zdających (każdy przedmiot w oddzielnej bezpiecznej kopercie  opisanej w dotychczas stosowany sposób);

- papierowe koperty z dokumentacją egzaminacyjną  (osobno dla każdego przedmiotu);

- papierowe koperty z arkuszami uszkodzonymi/niewykorzystanymi.

 

Uwaga: Dyrektor zespołu szkół przygotowuje tyle paczek w ilu szkołach przeprowadza egzamin w sesji poprawkowej.

 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl