Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2020 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych

Data opublikowania: 2020-11-16 07:55:18

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2020 r.  w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku 

 

Na podstawie:

§  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1327)

§  § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1717)

 

ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku.

 

1.    Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

 

2.    Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

 

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Zapewnia

chemia

linijka

zdający 

kalkulator prosty *

zdający 

Karta wybranych tablic chemicznych

OKE

fizyka

linijka

zdający 

kalkulator prosty *

zdający 

Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

OKE

geografia

linijka

zdający

kalkulator prosty *

zdający

lupa

zdający

historia

lupa

zdający 

matematyka

linijka

zdający 

cyrkiel

zdający 

kalkulator prosty *

zdający 

Zestaw wzorów matematycznych

OKE

podstawy przedsiębiorczości

linijka

zdający 

kalkulator prosty *

zdający 


informatyka

komputer z oprogramowaniem: **

       Windows z systemem plików NTFS wraz  z pakietem programów użytkowych 

MS Office (w tym: Word, Excel, Access,

PowerPoint) albo OpenOffice albo

LibreOffice albo

       Linux ze środowiskiem graficznym wraz  z pakietem programów użytkowych

OpenOffice albo LibreOffice

OKE

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

** Zdający wybiera środowisko komputerowe (Windows albo Linux). Okręgowe komisje egzaminacyjne udzielają szczegółowych informacji o wersji oprogramowania (systemu operacyjnego i pakietu programów użytkowych), stosowanej w danym ośrodku egzaminacyjnym.

 

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminów eksternistycznych.

 

Uprawnieni  do dostosowania

Przybory i materiały pomocnicze

Zapewnia *

osoby niesłyszące

słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych 

OKE lub zdający

osoby niewidome i słabowidzące

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)

OKE lub zdający

osoby słabowidzące

przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień

zdający

wszyscy uprawnieni do dostosowania

komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane

OKE lub zdający

* Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia OKE, czy zdający przynosi własne.

 

4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać  z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl