Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Data opublikowania: 2020-11-16 08:09:38

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

 

Na podstawie:

§  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1327)

§  § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1717)

 

podaję informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych oraz chorych lub niesprawnych czasowo.

 

1.       Osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową,  w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz osoby z autyzmem,  w tym z zespołem Aspergera, mogą przystąpić do egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a także z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, zwanych dalej „egzaminami”, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji wydanego przez lekarza.

2.       Osoby chore lub niesprawne czasowo mogą przystąpić do egzaminów w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza. 

3.       Sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów do potrzeb  i możliwości osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1. oraz chorych lub niesprawnych czasowo, wskazuje dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba, wyłącznie na podstawie informacji określonych w Tabeli 1., z zastrzeżeniem pkt 4.  4. W szczególnych przypadkach nieujętych w Tabeli 1., w tym osób, u których występują niepełnosprawności sprzężone[1], decyzję o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminów do potrzeb zdającego podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba.

5.       Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje zdającego na piśmie o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminów do jego dysfunkcji. Zdający, który nie zamierza skorzystać z przyznanych mu dostosowań, składa pisemne oświadczenie o rezygnacji. 

6.       Egzamin powinien odbywać się w oddzielnym pomieszczeniu, jeżeli zdający korzysta  z co najmniej jednego z następujących dostosowań:

a)       przedłużony czas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,

b)      korzystanie ze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych,

c)       udział nauczyciela wspomagającego.

 

7.       W przypadku gdy do przystąpienia do egzaminu w oddzielnym pomieszczeniu uprawnionych jest dwóch lub więcej zdających, którym przysługują różne sposoby dostosowania, możliwe jest przeprowadzenie egzaminu dla tych zdających w jednym pomieszczeniu, pod warunkiem  że przebieg egzaminu żadnego z tych zdających nie będzie zakłócony. 

8.       Jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, przebieg egzaminu jest rejestrowany za pomocą urządzenia zapisującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część pracy egzaminacyjnej zdającego.

9.       Nauczycielem wspomagającym i/lub specjalistą, o którym mowa w Tabeli 1., jest członek zespołu nadzorującego wyznaczony odpowiednio przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 

Tabela 1. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Uprawnieni  do dostosowania

Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania  egzaminów eksternistycznych

osoby niewidome

1. Arkusz egzaminacyjny w piśmie Braille’a. W przypadku arkusza  w piśmie Braille’a przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 50 procent czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań  z arkusza egzaminacyjnego standardowego.

2. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje zadania oraz zapisuje odpowiedzi zdającego (możliwe tylko w przypadku zdającego, który nie korzysta z zestawu w piśmie Braille’a). W przypadku korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego przedłużenie czasu nie więcej niż o 30 minut.

3. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności

tyflopedagoga (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

4. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,  z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

osoby słabowidzące

1. Arkusz egzaminacyjny zapisany czcionką Arial 16 pkt.

2. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje zadania oraz zapisuje odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, kiedy wada wzroku utrudnia lub uniemożliwia czytanie i pisanie).

3. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się  na co dzień.

4. Oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji.

5. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 30 minut.

6. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności

tyflopedagoga (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

7. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,  z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

osoby niesłyszące

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 30 minut. 

2. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych. 

3. Korzystanie ze słownika języka polskiego, słownika wyrazów obcych, słownika wyrazów bliskoznacznych. 

osoby słabosłyszące

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 30 minut.

2. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

osoby z niepełnosprawnością ruchową

1. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,  z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

2. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje zadania oraz zapisuje odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, kiedy niepełnosprawność utrudnia lub uniemożliwia czytanie i pisanie).

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 50 procent czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego standardowego.

osoby z afazją

1. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,  z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

2. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje zadania oraz zapisuje odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, kiedy niepełnosprawność utrudnia lub uniemożliwia czytanie i pisanie).

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 50 procent czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego standardowego.

4. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy  w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

osoby  z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim

 

1. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,  z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

2. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 50 procent czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego standardowego.

3. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy  w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

osoby z autyzmem,  w tym z zespołem

Aspergera

1. Obecność na sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym. 

2. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów i/lub przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego. 

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 30 minut.

osoby chore lub niepełnosprawne czasowo, w tym czasowo niesprawne ruchowo

1. Korzystanie ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

2. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu o przerwy niezbędne dla zastosowania leków.

3. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,  w tym z komputera.

 [1] Niepełnosprawność sprzężona dotyczy sytuacji, gdy u zdającego niesłyszącego, słabosłyszącego, niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, występuje co najmniej jeszcze jedna  z wymienionych niepełnosprawności.

 

dr Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji EgzaminacyjnejOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl