Konkurs dla kandydatów na autorów/recenzentów materiałów egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego

Data opublikowania: 2023-02-15 09:00:25

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłasza konkurs dla kandydatów na autorów/recenzentów materiałów egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w zakresie następujących kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach szkolnictwa branżowego (zgodnie z podstawą programową z 2019 r.):

 

Lp. Branża Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu  Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację 
1 audiowizualna AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 343101 Fotograf
2 audiowizualna AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych 343105 Technik fotografii i multimediów
3 handlowa HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 522301 Sprzedawca
4 handlowa HAN.02 Prowadzenie działań handlowych 522305 Technik handlowiec
5 mechaniki precyzyjnej MEP.05 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich 731305 Złotnik-jubiler

 

 Do udziału w konkursie zapraszamy specjalistów w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację/ kwalifikacje, w szczególności z doświadczeniem recenzowania i / lub tworzenia arkuszy egzaminacyjnych: przedstawicieli pracodawców, nauczycieli kształcących w zawodzie/ instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli akademickich.

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia – załącznik 1A – (w przypadku chęci pracy w zespołach do kilku kwalifikacji - osobno dla każdej kwalifikacji) oraz wypełnienie odpowiedniego formularza Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych dla autora lub recenzenta w zależności czy osoba przystępująca do konkursu jest nauczycielem (Załącznik N), pracownikiem szkoły wyższej (Załącznik PSW), przedstawicielem pracodawcy (Załącznik PP).

Podpisane zgłoszenie/zgłoszenia, oświadczenie/oświadczenia oraz zasady przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną na adres: 00-488 Warszawa, Plac Europejski 3 lub zeskanowanie podpisanych ww. dokumentów i przesłanie skanu/skanów na adres info@oke.waw.pl (w temacie maila należy wpisać Konkurs autor/recenzent). Hasło zabezpieczające przesyłany plik z danymi prosimy przekazać telefonicznie: 22 457 03 28.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2023 r.

Osoby, które spełnią wszystkie wymagania konieczne oraz co najmniej dwa wymagania dodatkowe zostaną wpisane do rejestru kandydatów na autorów/recenzentów materiałów egzaminacyjnych prowadzonego przez OKE w Warszawie.

Osoby z rejestru będą zapraszane do współpracy w zespołach autorskich i/lub Zespołach Krajowych prowadzonych przez OKE w Warszawie stosownie do zapotrzebowania na materiały egzaminacyjne.

Kandydaci wyłonieni w drodze konkursu mogą zostać poproszeni o przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie wskazanych w zgłoszeniu wymagań.

Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana zainteresowanym drogą elektroniczną do 10 marca 2023 r.

Załącznik 1A – Zgłoszenie kandydata na autora/recenzenta

Załącznik N – Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych dla autora lub recenzenta - nauczyciel

Załącznik PSW – Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych dla autora lub recenzenta - pracownik szkoły wyższej

Załącznik PP – Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych dla autora lub recenzenta - przedstawiciel pracodawcyLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl